بخش ایمونولوژی و سرولوژی

آزمایشات بخش ایمونولوژی و سرولوژی در آزمایشگاه  عماد
به طور عمده بر روی موارد زیر تمرکز می کنند:

  • شناسایی آنتی بادی ها پروتئین هایی که در پاسخ
    به یک مواد خارجی (آنتی ژن) در بدن و توسط نوعی گلوبول های سفید خون ساخته می شوند.
  • بررسی مشکلات سیستم ایمنی بدن وجلوگیری از حمله
    به بافت های خودی.
  • تعیین سازگاری ارگان، بافت و مایعات برای پیوند.

سه مورد بالا ازاصول انجام انواع آزمایشاتی است که در بخش های ایمونولوژی و سرولوژی انجام می شود.
سرولوژی علمیاست که به بررسی سرم خون می پردازد (مایع روشنی که در هنگام لخته شدن خون جدا میشود).
در عمل، سرولوژی به تشخیص آنتی بادی هایی که در سرم وجود دارند و به طور معمول در پاسخ
به عوامل عفونی به وجود می آیند، اشاره می کند. از معمولترین تست هایی که در بخش سرولوژی انجام می شود تست های تشخیصی
فاکتور های روماتوئید است که  در تشخیص آرتریت روماتوئید کاربرد دارند.

تست های مرتبط

تست های مرتبط با ایمونوگلوبولین ها (IgG, IgM, IgA, IgE)  و پروتئین های
این سیستم (C3, C4, CH50) که وضعیت عملکرد سیستم ایمنی بدن را نشان می دهند
از تست های معمول در بخش ایمونولوژی می باشند. بررسی مقادیر آنتی بادی های
اختصاصی بر علیه عوامل عفونی مختلف، مانند انواع هپاتیت ها،سرخک، سرخجه،
وغیره، می تواند در مشخص شدن وضعیت بیماری بسیار مفید بوده و تیم های درمانی
و پزشکان با تجویز این آزمایشات می توانند تصمیمات درمانی بهینه ای برای بیمارانداشته باشند.
کارشناسان
مجرب و متخصص، کیتهای تشخیصی بسیار دقیق و دستگاه های پیشرفته، فرایند های کنترل کیفی
روزانه در این بخش، همه و همه در راستای دستیابی به بالاترین دقت ممکن و قابل ارائه به مراجعین آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد می باشد.
از دیگر تست های معمول در بخش های سرولوژی و ایمونولوژی می توان ASO Titration، R.A. Factor (RF latex)، Cold Agglutinin، Coomb’s Wright، CRP (Quantitative)،
CRP (Latex agglutination)، Direct Coombs، Wright، ۲ME، Mono test، RF (Quantitative)، V.D.R.L، Widal (agglutination test)، indirect Coombs، و  PPD Skin Test را نام برد.