اینستاگرام

insta-logo1 copy1

تلگرام

emadlaboratory

telegram-logo-icon-1 copy

راهنمای دسترسی به آزمایشگاه عماد:

دسترسی از شرق تهران :

خط 2 (آبی پررنگ): استفاده از خط 2 (آبی پررنگ) وتغییرمسیر درایستگاه امام خمینی به سمت تجریش خط 1 (قرمز)

 خط4(زرد): استفاده ازخط 4(زرد) تغییرمسیر درایستگاه دروازه دولت وتغییرمسیربه سمت خط 1 (قرمز) به سمت تجریش

دسترسی از شمال تهران:

استفاده از خط1 ( قرمز): به سمت کهریزک خط 1 (قرمز) ایستگاه مفتح

استفاده ازخط3 (آبی کم رنگ): تغییر مسیر در ایستگاه بهشتی به سمت کهریزک خط1 ( قرمز) 

دسترسی ازجنوب تهران:

استفاده از خط1(قرمز)به سمت تجریش خط 1( قرمز)

استفاده از خط 8(صورتی) وتغییرمسیردر هفت تیربه سمت تجریش

استفاده از خط 3 (آبی کم رنگ) تغییرمسیر در ایستگاه بهشتی به سمت کهریزک خط 1 (قرمز)

استفاده از خط 7(بنفش) تغییرمسیر درایستگاه محمدیه به سمت خط 1( قرمز) تجریش

دسترسی از غرب تهران:

 استفاده از خط4 (زردرنگ) و تغییر مسیر در ایستگاه دروازه دولت به سمت تجریش (خط1 قرمز)

  استفاده از خط 8 (صورتی) تا ایستگاه هفت تیر و تغییر مسیر در خط 1(قرمز) به سمت تجریش

 خط بنفش تغییرمسیر در خط 8 (صورتی)ایستگاه تربیت مدرس به سمت دولت آباد  تغییرمسیر در ایستگاه هفت تیر به خط 1 (قرمز)به سمت تجریش