راهنمای انجام تست UBTجهت تشخیص هلیکوباکترپیلوری

ناشتایی به مدت 6ساعت کافی میباشد (از خوردن غذا و آشامیدن آب طی این مدت خودداری شود).
مصرف داروهای زیر طی مدت زمان یاد شده باعث تداخل در نتایج بدست آمده از آزمایش خواهد شد. بنابراین، نیاز است که مصرف داروهای فرد بر اساس مطالب آورده شده در زیر کنترل شود.
– عدم مصرف شربت های ضد اسید (شربت آلومینیوم و منیزیم) شب قبل از آزمایش.
– عدم مصرف داروهای سایمیتیدین، رانیتیدین و فاموتیدین شب قبل از آزمایش.
– عدم مصرف داروهای امپرازول ، پنتوپرازول ،لانازوپرازول طی زمان یک هفته قبل از آزمایش.
عدم مصرف آنتی بیوتیک های مترونیدازول ،آموکسی سیلین، آمپی سیلین، کلاریترومایسین، تتراساکلین، بیسموت طی یک ماه قبل از انجام آزمایش.
عدم مصرف سوکرالفیت طی زمان 11روز قبل از انجام آزمایش.
عدم استعمال دخانیات یک ساعت قبل از انجام آزمایش.
انجام تست تنفسی UBT با روشی که در این آزمایشگاه انجام می شود، در زنان باردار، زنان شیرده و اطفال مجاز تشخیص داده شده است.
در این تست یک عدد کپسول به فرد داده میشود و پس از خوردن آن می بایست بالون (بادکنک) مخصوص با تنفس پر شود. با توجه به اینکه جمع آوری هوای بازدم بسیار اهمیت دارد قبل از انجام این آزمایش از واحد پذیرش آزمایشگاه راهنمایی لازم را دریافت نمایید.