دستورالعمل تهیه نمونه برای آزمایش اسپرم

این آزمایش بر روی مایع منی (اسپرم) به منظور تشخیص علت نازایی در مردان مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه باید پس از 3 تا 4 روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود. نمونه هایی که پیش از 2 روز و پس از 6 روز از آخرین نزدیکی جمع آوری می شود برای انجام آزمایش مناسب نیست.
بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه شود. نمونه باید کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود. نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از نیم ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش آزمایش است.
قبل از نمونه گیری با در دست گرفتن ظرف، دمای آنرا به حدود دمای بدن (33درجه) برسانید. از قرار دادن نمونه در حرارت کمتر از 33-33 درجه و بالاتر از 43 درجه سانتی گراد خوداری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آن را در دمای نزدیک به حرارت بدن نگهداری کنید.
در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری نمونه را به مسئول آزمایشگاه اعلام نمایید. باید دقت شود که تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا در غیر اینصورت باعث به دست آمدن نتیجه غیر واقعی خواهد شد.
قبل از نمونه گیری مثانه باید بطور کامل خالی شود. وجود تب در خلال 3روز پیش از آزمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد(
در صورت وجود تب آزمایشگاه را مطلع کنید). نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم (به علت وجود ماده اسپرم کش) برای
آزمایش مناسب نیست.
در زمان نمونه گیری پوست آلت نباید به ظرف نمونه تماس یابد